ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡ
 

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
 

ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಗಣಿತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ