ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಪು.ತಿ.ನ.ಮಲೆದೇಗುಲ ಎಚ್‌.ಎಸ್‌.ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಪು.ತಿ.ನ.ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 114

Download  View

ಸಕಲ ಸಂದೇಹಗಳು ಬಳಲಿ ಬಳಿಗೈತಂದು ಬಿಡುವ ಬಯಸುವ ತವರೆ,ಮಲೆಯ ದೇಗುಲವೆ,