ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನೀಲಾ  ಮಂಜುನಾಥ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 18

Download  View

ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ. ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ತತ್ವಚಿಂತನೆ. ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವಣ ವಿವೇಚನೆಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಇದರ ಸ್ವರೂಪವು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದುದ್ದಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು