ಆಂಕುರ – ಮೊಳಕೆ

ಅಂಗಡಿಯ ಲವಡಂ – ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ

ಅಲೆದಾಡುವವನು

ಅಗರು – ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ

ಅಗುೞ್ದು – ತೋಡಿ,ನಾಟಿಕೊಂಡು

ಅಗ್ಗಳ – ಶ್ರೇಷ್ಠ

ಅಗ್ರಾಸನ – ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೃತ್ತಿ

ಅಚ್ಚಿಗ – ದುಃಖಿತ

ಅಜ – ಆಡು

ಅಡಿವೊಣರ್ – ಪಾದಯುಗಳ

ಅಣ್ಮು – ಪ್ರಯತ್ನಿಸು, ಸಮರ್ಥನಾಗು

ಅಣಿ – ಪದಾತಿ ಸೈನ್ಯ

ಅದಿರ್ – ಅಲುಗಾಡು

ಅರ್ದು – ಅದ್ದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸು

ಅರ್ಧಚಕ್ರಿ – ಭರತಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ

ಮೂರು ಖಂಡಗಳ ಅಪತಿ

ಅಗಮ – ಸಂಪಾದಿಸಿದ

ಅರೂಡ – ಹತ್ತಿರದ

ಅನವರತ – ಯಾವಾಗಲೂ

ಅನಿಬರ್ – ಅಷ್ಟುಜನರು

ಅನುನಯ – ಪ್ರೀ, ಸ್ನೇಹ

ಅಪಣ – ಅಂಗಡಿ, ಮಳಿಗೆ

ಅಪರಂ – ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ

ಅಪವರ್ಗ – ಮೋಕ್ಷ

ಅಪುತ್ರಿಕೆ – ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವಳು

ಅಪ್ರತ್ಯಯ – ಅವಿಶ್ವಾಸ

ಅಭಿಮಾನ – ಗರ್ವ

ಅಮ್ಮ – ತಂದೆ,ಅಪ್ಪ

ಅಮೋಘ – ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲದ, ನಿಶ್ಚಿತ, ತಪ್ಪದುದು

ಅಯ್ಕಿಲ್ – ಹಿಮ

ಅರಿ – ಕತ್ತರಿಸು

ಅರಿಯವು – ಅಸಾಧ್ಯವಾದವು

ಅರಿಯವು – ಅಸಾಧ್ಯವಾದವು

ಅಱುನೀರ್ – ಬತ್ತಿದ ನೀರು

ಅಲಾಭಂಮಾಡು – ಭಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಚರಿಸು

ಅವಸರ – ವೇಳೆ, ಸಮಯ

ಅಷ್ಟೋಪವಾಸ – ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ

ಅಸಿಖೇಟಕ – ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿ

ಅಳಂಬೆ – ಅಣಬೆ, ನಾಯಿಕೊಡೆ

ಅಳಿಕಮನಂ – ಕಪಟ ಮನದವನು

ಅಳಿಱು – ಕೆಸರು

ಅಳಿಪು – ದುರಾಶೆಪಡು

ಅಳೆ – ವ್ಮಜ್ಜಿಗೆ

ಅೞ್ಕೂಡು – ಹಾಳುಮಾಡು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ

ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳು

ಅೞ – ಪ್ರೀತಿ

ಅೞ್ – ಆಳು

ಆಂದೆ – ಗೂಗೆ

ಆಖಂಡಲ – ಇಚಿದ್ರ

ಅಟಿಸು – ಬಯುಸು

ಆಡು – ನರ್ತಿಸು

ಆತ್ಮ – ಮನಸ್ಸು

ಆದಮಾನುಂ – ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಆದೇಶಂಗೆಯ್ – ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು

ಆಪ್ಯಾಯನ – ಹಿತ

ಆರಂಭ – ವ್ಯವಸಾಯ

ಆರವೆ – ತೋಟ,ಉದ್ಯಾನ

ಆರಾಧನೆ – ಸಾಧನೆ

ಆರೋಗಿಸು – ಊಟಮಾಡು

ಆಱಡಿಗೊಳ್ – ಹಿಂಸೆಮಾಡು, ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸು

ಅಲೇಖ್ಯ – ಚಿತ್ರವಿದ್ಯೆ

ಅಲೋಕನವಿದ್ಯೆ – ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವ ವಿದ್ಯೆ

ಅವಯವದಿಂ – ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ

ಆಱಸು – ಶಮನಮಾಡು

ಆಸೋಟಕ – ಬಾವು,ಒಡೆಯುವಿಕೆ

ಇಂಬು – ವಾಸಿ,ಲೇಸು

ಇಟ್ಟಿ – ಈಟಿ

ಇನಿಸು – ಇಷ್ಟು,ಸ್ವಲ್ಪ

ಇನಿಯ – ಸವಿಯಾದ,ಪ್ರಿಯ

ಇನ್ನರ್ – ಇಂಥವರು

ಇಳಿಸು – ಹೀನಯಿಸು

ಈದೃಗ್ವಧ – ಈ ರೀತಿಯ

ಈಡಾಡು – ಬಿಸಾಡು

ಉಕ್ಕೆವ(ಉರ್ಕೆವ) – ಕಪಟ

ಉಗುರಿಸು – ಉಗುರಿನಿಂದ ಕೆರೆ

ಉಡಿ – ಮುರಿದುಬೀಳು

ಉಣ್ಣಪಡಿಸು – ಉಣ್ಣದೆ ಬೀಳಿಸು, ಉಪವಾಸ ಬೀಳಿಸು

ಉತ್ತವಳ – ಉತ್ಕಂಠ ; ಕುತೂಹಲ

ಉದ್ದಂತ – ಉಬ್ಬು ಹಲ್ಲುಳ್ಳವ

ಉನ್ನಾರ್ಗ – ದುಷ್ಟಮಾರ್ಗ

ಉಪಶಮ – ಶಾಂತಿ, ಸಮತೆ

ಉಪಾಸಕ – ಜೈನಗೃಹಸ್ಥ

ಉಬ್ಬೆಗ – ಉದ್ವೇಗ, ದುಃಖ

ಉರ – ಎದೆ

ಉಱದೆ – ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ

ಉರ್ಚು – ಜಾರು,ಬಗಿ, ಸೀಳು, ಹಿರಿ

ಊಡು – ಊಟಕೊಡು, ಬಳಿ

ಎಚ್ಚಿ – ಹಚ್ಚಿ, ಬಳಿದು

ಎಡೆ – ಸ್ಥಳ, ನಡುವೆ

ಎತ್ತಾನುಂ – ಎಲ್ಲಾದರೂ

ಎರ್ಮೆ – ಎಮ್ಮೆ

ಎಯ್ದು – ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು, ಸೇರು

ಎರಲೆ – ಜಿಂಕೆ

ಎಱತನಿಗ – ಪ್ರಭುತ್ವವುಳ್ಳವ

ಎಱೆ – ಹೊಯ್ಯು ; ಹಾಕು

ಎಱೆಯ – ಒಡೆಯ

ಎಸಡಿ – ಏಡಿ

ಏಳಿದು – ತಿರಸ್ಕಾರ

ಎೞಲು – ನೇತುಬೀಳು

ಎೞ್ತನ್ನಿಂ – ಬನ್ನಿರಿ

ಏೞ್ಬು – ಓಡಿಸು

ಏಕವಿಹಾರಿ – ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವವ, ಪರಿವ್ರಾಜಕ

ಏಕಸಱ – ಒಂದು ಬಂಡೆ

ಏರಣಿಗ – ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ

ಏರಿಸು(ಏಱಸು) – ಹತ್ತಿಸು, ಕೈಗೊಳಿಸು, ಧರಿಸು

ಏಱು – ಪೆಟ್ಟು, ಗಾಯ

ಒಂತಿ – ಸಣ್ಣಕಲ್ಲು

ಒಂದು – ಸೇರು

ಒಟ್ಟು – ರಾಶಿಮಾಡು

ಒಟ್ಟೆ – ಒಂಟೆ

ಒಡೆಯ – ಉಳ್ಳ

ಒಡ್ಡಣ – ಸೈನ್ಯ

ಒದಱು – ಕೂಗು

ಒಯ್ಯನೆ – ಮೆಲ್ಲನೆ

ಒರ್ಮೊದಲ್ – ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ

ಒಲ್ಲಣಿಗೆ – ಒದ್ದೆಬಟ್ಟಿ – ; ಆರ್ದ್ರಪಟ್ಟಿಕಾ

ಒಸಗೆ – ಸಮತೋಷ ; ಮೆಚ್ಚು

ಒಸೆ – ಸಂತೋಷಪಡು

ಒಳನ್ – ಇರುವನು

ಓಗರ – ಅನ್ನ

ಓಜ – ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಓರಂತಪ್ಪ – ಸಮಾನವಾಗಿರುವ

ಓಲಗ – ಆಸ್ಥಾನ

ಓಲಗಿಸು – ಸೇವೆಮಾಡು

ಓವರಿ – ಕೋಣೆ

ಓಳಿ – ಸಾಲು

ಕಂಚುರ – ರವಕೆ

ಕಂತಿ – ಜೈನಸಂನ್ಯಾಸಿನಿ

ಕಚ್ಚುಟ – ಕೌಪೀನ

ಕಟಕ – ಕಡಗ,ಸೈನ್ಯ

ಕಟಿವ – ಸೊಂಟ

ಕಟ್ಟಿಱುಂಪೆ – ಕಟ್ಟಿರುವೆ

ಕಡಂಗು – ಉತ್ಸಾಹಿಸು

ಕಡವರ – ಚಿನ್ನ, ಐಶ್ವರ್ಯ

ಕಡಿದು – ತೀವ್ರವಾದ

ಕತಿಪಯ – ಕೆಲವು

ಕನತ್ಕನಕ – ಹೊಳೆಯುವ ಚಿನ್ನ

ಕಪ್ಪಡ – ಹರಕು ಬಟ್ಟೆ

ಕಮ್ಮಿತು – ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ

ಕರಜ – ಉಗುರು

ಕರಂ – ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಕರಗ – ಗಿಂಡಿ, ಬಿಂದಿಗೆ

ಕರಭ – ಒಂಟೆ

ಕಱಮೆಯಾಗಿ – ಬಲಿತು ; ಪಕ್ವವಾಗಿ

ಕರಿಣಿ – ಹೆಣ್ಣಾನೆ

ಕರ್ಕೇತನ – ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಟಿಕಮಣಿ

ಕರ್ಚು – ತೊಳೆ

ಕರ್ದಿಂಗಳ್ – ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

ಕಲಿಲ – ಪಾಪ, ಕಲ್ಮಷ

ಕಲ್ಪ – ಸ್ವರ್ಗ

ಕಲ್ಪ – ಸ್ವರ್ಗ

ಕಲ್ಪಿಸು – ಕಲಿಸು, ಹೇಳಿಕೊಡು

ಕವರ್ – ಸುಲಿಗೆಮಾಡು

ಕಷ್ಟತಿಕೆ – ದುಃಖಕರವಾದುದು

ಕಸವರ – ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ

ಕಳೆ – ತೆಗೆ – , ಬಿಸಾಡು

ಕೞಮೆಯ ಕೂೞು – ಶ್ಯಾಲ್ಯನ್ನ

ಕೞ – ಗಂಜಿ ; ಸಾಯು

ಕಾದಲ – ಪ್ರಿಯ

ಕಾದಲಿಸು – ಪ್ರೀತಿಸು

ಕಾಪು – ಕಾವಲು ; ರಕ್ಷಣೆ

ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗ – ದೇಹಾಭಿಮಾ ತ್ಯಾಗ

ಕ್ಷರಂಡ – ನೀರುಕೋಳಿ

ಕಾಲಂಗೆಯ್ – ಸಾಯು

ಕಾಷ್ಠಕರ್ಮ – ಮರಗೆಲಸ

ಕಾಸೆ – ಕಚ್ಚೆ, ಚಡ್ಡಿ

ಕಿತ್ತಯ್ಯ – ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ

ಕಿನಿಸು – ಕೆರಳು

ಕೀಲ್ – ಮೊಳೆ

ಕೀರಷು – ಕೂಗು, ಕಿರಿಚು

ಕೀೞ್ – ಕಡಿವಾಣ

ಕುಂಚ – ನವಿಲುಗರಿಯ ಕುಚ್ಚು

ಕುಂಡ – ಹಾದರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವ

ಕುತ್ತ – ರೋಗ

ಕುತ್ಸಿತ – ನೀಚ

ಕುಮತಿ – ಕೆಟ್ಟಬುದ್ಧಿ

ಕುಮ್ಮರಿ – ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡನ್ನು

ಕಡಿದು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದ ನೆಲ

ಕುಱುವಡಿ – ಚಿಕ್ಕಮಡಿ ಬಟ್ಟೆ

ಕುರ್ಕು – ಒಂದು ಬಗೆಯ ನೀರು ಹಕ್ಕಿ