ಕ್ರ.ಸಂ.    ಹೆಸರು   ಪಂಗಡ   ವಯಸ್ಸು           ಊರು

೦೧.       ಗವಿಯಪ್ಪ S/O ಪುಟ್ಟಯ್ಯ           ಗಂಗಮತ            ೨೫        ಅರಕೆರೆ

೦೨.       ಮಾಯಾಣ್ಣ S/O ತಂಬಡಿ ಪಾಪಣ್ಣ            ಒಕ್ಕಲಿಗ ೬೦        ಅರಕೆರೆ

೦೩.       ರಂಗನಾಥ S/O ಕರಿಘಟ್ಟೇಗೌಡ      ಒಕ್ಕಲಿಗ ೪೫        ಚಂದೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು

೦೪.       ಪಾಪಯ್ಯ          ಒಕ್ಕಲಿಗ ೮೦        ಚಂದೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು

೦೫.       ಮರೀಗೌಡ          ಒಕ್ಕಲಿಗ ೪೫        ಲಾಳನಕೆರೆ

೦೬.       ತಮ್ಮಯ್ಯ          ಪ. ಪಂಗಡ          ೭೫        ಚಿನ್ನೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು

೦೭.       ಸಿದ್ಧಯ್ಯ           ಪ. ಜಾತಿ ೫೫        ಬಳ್ಳೆಕೆರೆ

೦೮.       ದ್ಯಾವರಸ           ಅಗಸ     ೪೫        ನೇರಳೆಕೆರೆ

೦೯.       ತಮ್ಮೇಗೌಡ        ಒಕ್ಕಲಿಗ ೭೦        ಅರಕೆರೆ

೧೦.       ಚಿನ್ನಯ್ಯ           ಪ.ಜಾ.   ೫೮        ಮಂಡೆಕೊಪ್ಪಲು

೧೧.       ಜಯರಾಮು       ಒಕ್ಕಲಿಗ ೪೫        ಅರಕೆರೆ

೧೨.       ನಾಗೇಶ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ೫೦        ಅರಕೆರೆ

೧೩.       ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಎ.ಎಸ್.            ಒಕ್ಕಲಿಗ ೬೫        ಅರಕೆರೆ

೧೪.       ಜಯರಾಮು       ಒಕ್ಕಲಿಗ ೪೦        ಅರಕೆರೆ

೧೫.       ಚನ್ನೇಗೌಡ         ಒಕ್ಕಲಿಗ ೫೫        ಅರಕೆರೆ

೧೬.       ರಾಮೇಗೌಡ        ಒಕ್ಕಲಿಗ ೮೦ ಅರಕೆರೆ

೧೭.       ಶಿವಣ್ಣ  ಒಕ್ಕಲಿಗ ೫೦        ಅರಕೆರೆ

೧೮.       ರಮೇಶ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ೩೮        ಬಳ್ಳೆಕೆರೆ

೧೯.       ನಿಂಗಯ್ಯ            ಒಕ್ಕಲಿಗ ೫೩        ಬನ್ನಳ್ಳಿ

೨೦.       ಮಾಬುಸಾಬ್      ಮುಸ್ಲಿಂ            ೪೯        ಮಂಡೆಕೊಪ್ಪಲು

೨೧.       ಮಲ್ಲೇಶ್          ಒಕ್ಕಲಿಗ ೩೫        ಗೆಂಡೆಹೊಸಳ್ಳಿ

೨೨.       ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಒಕ್ಕಲಿಗ ೫೨        ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ