Categories
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ವರದಿ

ಕೃತಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ವರದಿ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ