01_366_BB-KUH

02_366_BB-KUH

03_366_BB-KUH

ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗದ ಶಿಲಾಗಟ್ಟಿಗಳು, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗದ ಶಿಲಾಗಟ್ಟಿಗಳು, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗದ ಶಿಲೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗದ ಶಿಲೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗದ ಶಿಲೆಯ ಉಪಕರಣ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯ ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗದ ಶಿಲೆಯ ಉಪಕರಣ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಧಗಳು,  ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಧಗಳು,  ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆ, ಡೋಣೂರ (ಡೋಣಿ ನದಿ),  ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆ, ಡೋಣೂರ (ಡೋಣಿ ನದಿ),  ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಧಗಳು, ಡೋಣೂರ (ಡೋಣಿ ನದಿ),  ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಧಗಳು, ಡೋಣೂರ (ಡೋಣಿ ನದಿ),  ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ಎಲುಬುಗಳು, ಡೋಣೂರ (ಡೋಣಿ ನದಿ), ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ಎಲುಬುಗಳು, ಡೋಣೂರ (ಡೋಣಿ ನದಿ), ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಮಡಿಕೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು, ಆದಿ-ಮಧ್ಯ ಇತಿಹಾಸಕಾಲದ ನೆಲೆ, ವಡ್ಡವಡಿಗೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಮಡಿಕೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು, ಆದಿ-ಮಧ್ಯ ಇತಿಹಾಸಕಾಲದ ನೆಲೆ, ವಡ್ಡವಡಿಗೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಬೋಂತೇಶ್ವರ (ಬಸವೇಶ್ವರ) ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಬೋಂತೇಶ್ವರ (ಬಸವೇಶ್ವರ) ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು, ಬೋಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು, ಬೋಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಭಾಮಂಟಪದ ತಳಪಾಯ, ಬೋಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಭಾಮಂಟಪದ ತಳಪಾಯ, ಬೋಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಗರ್ಭಗೃಹದ ಗೋಡೆ, ಬೋಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಗರ್ಭಗೃಹದ ಗೋಡೆ, ಬೋಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೋಟ, ಬೋಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೋಟ, ಬೋಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಭಾಮಂಟಪ ಕಂಬಗಳು, ಬೋಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಸಭಾಮಂಟಪ ಕಂಬಗಳು, ಬೋಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಶೋಭಾನದೇವರ ಗುಡಿ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಶೋಭಾನದೇವರ ಗುಡಿ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ಮುತ್ತಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ಮುತ್ತಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯದ ಹಿನ್ನೋಟ, ಮುತ್ತಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯದ ಹಿನ್ನೋಟ, ಮುತ್ತಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ವೀರಗಲ್ಲು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ವೀರಗಲ್ಲು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಉಮಾ-ಮಹೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ವಡ್ಡವಡಿಗೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಉಮಾ-ಮಹೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ವಡ್ಡವಡಿಗೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಬಸವಣ್ಣನ ಬಾವಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಬಸವಣ್ಣನ ಬಾವಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಗ್ರಾಮದೇವತೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಗ್ರಾಮದೇವತೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ರೇವಣಸಿದ್ಧ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಗವಿ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಗವಿ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಗಂಗೆ-ಗೌರಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಗಂಗೆ-ಗೌರಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಏಳು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ, ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಸರಹದ್ದು, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಏಳು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ, ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಸರಹದ್ದು, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಬಸವಣ್ಣನ ಜಾತ್ರೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಬಸವಣ್ಣನ ಜಾತ್ರೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಹೋರಿಮಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಹೋರಿಮಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ನಂದಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಗವಿ, ಹೋರಿಮಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ನಂದಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಗವಿ, ಹೋರಿಮಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ