೧ ತಲಗಾವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ೧೯೯೯, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೨ ಇಂದಿರಾ. ಆರ್., ೨೦೦೨, ಮಹಿಳೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ.

೩ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ, ಎಂ., ೨೦೦೫, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳೂರು.

೪ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ, ಎಂ., ೨೦೦೮, ಅಂಚಿನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಂಚೀಕೃತ ಗುಂಪುಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳೂರು.

೫ ಕಾಂತರಾಜು, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ:೦೬-೧೦-೧೯೯೮, ಮತ್ತುಇ ೦೮-೦೬-೧೯೯೮.

೬ ಮೂರನೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ವರದಿ, ಸಂಪುಟ ೧ ಮತ್ತು ೨, ೧೯೯೦, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

೭ Amartya Sen,2004, Social Exclusion Concept Application Scrutiny, Critical Questi, New Delhi.

8 Debal K.Singha Roy, 2001, Social Development and the Empowerment of Marginalised Groups, Sage Publications, New Delhi.

9 Gurulingaiah, M.2007, Tribal Culture, Change and Mobility, Anmol Publications Pvt.,Ltd.,New Delhi.

10 Report of the Second Backward Commission, Vols, 1,2 and 3, 1986, Government of Karnataka, Bangalore.

11 Report of the Karnataka Third Backward Classes Commission, Vols, 1 and 2, 1990, Government of Karnataka, Bangalore.