ನೃತ್ಯ

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ಆಕರ ಗ್ರಂಥ, ಲೇಖನಗಳ ಸೂಚಿ

ಅ. ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್, ಪುರಾಣಗ್ರಂಥಗಳು ೧. ಅಗ್ನಿಪುರಾಣ – ಮಹರ್ಷಿವೇದವ್ಯಾಸ, ಸಂ. ಆಚಾರ್ಯಬಲದೇವ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ಅನುಬಂಧ: ಆ – ನಕ್ಷೆಗಳು

೧. ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು ೨. ಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು ೩. ಕರಣಗಳು

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೫. ಅನುಬಂಧ ಅ. ಪರಿಭಾಷೆ (೪)

ರಸದೃಷ್ಟಿಭೇದ : ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ಭೇದ ರಸಭೇದ : ಭರತನ ಮತದಂತೆ ಎಂಟು [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೫. ಅನುಬಂಧ ಅ. ಪರಿಭಾಷೆ (೩)

ನಾಟ್ಯಾಂಗ : ನೃತ್ಯ, ನಾಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪಾಟಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯಾದಿಗಳು. ಇವು ಹನ್ನೆರಡು. [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೨೩)

ನೃತ್ಯ ನಿಪುಣೆಯರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಹಾರಾಜನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಸೀನನಾದ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೨೪)

ದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹರಿದಾಸರಾದ ಈ ದಾಸರುಗಳಿಗೆ ಗೀತ, ನರ್ತನಗಳೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧಕ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೯)

ನರ್ತಕಿಯು ಪೆಕ್ಕಣ, ಪೇರಣ, ಕುಂಡ, ದಂಡ ರಾಸಕಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಂತೀಯ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಳು ಎಂದು [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೨೧)

ಚಿತ್ತ, ಭ್ರೂ, ಹಸ್ತ, ಪಾದ, ಅಂಗಗಳ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಪಂಚಾಂಗಾಭಿನಯ [1] [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೮)

ಈ ತರಹದ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ನರ್ತಕಿ ಗೀತಕ್ಕೂ ವಾದ್ಯಕ್ಕೂ, ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೫. ಅನುಬಂಧ ಅ. ಪರಿಭಾಷೆ (೨)

ಗಗನ ಚಾರಿ : ನೋಡಿ ಆಕಾಶಚಾರಿ ಗತಿ : ನಡಿಗೆಯ ಕ್ರಮ, ತಾಳದ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೭)

 (೪) ಹರಿಹರ ತನ್ನ ಚಂಪೂಕಾವ್ಯವಾದ ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೫. ಅನುಬಂಧ ಅ. ಪರಿಭಾಷೆ (೧)

ಅಂಕುರ : ಅಂಗಿಕಾಭಿನಯದ ಭೇದ : ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ತೋರುವುದು. [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೪)

ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಆಂಗಿಕಾಭಿನಯವನ್ನೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಶಾಖಾ, ಅಂಗ ಹಾಗೂ ಉಪಾಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಂಗಿಕಾಭಿನಯವು [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೪. ಉಪಸಂಹಾರ

ಮಾನವನ ಸಹಜ ಸ್ಪಂದನವಾದ ಕುಣಿತ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ರೋಚಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪುರಾಣ, [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೪)

ಕಡಲ ತಡಿಯ ಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ನರ್ತಕಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗೆ ಹೊಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೨೦)

ಕವಿ ನರ್ತನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಒಡ್ಡೋಲಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಚಿಂದು, ಜಕ್ಕಡಿ, ತಿವುಡೆಗಳಂತಹ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೨೨)

ಅರಣ್ಯಪರ್ವದ ಎಂಟನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ ಅಪ್ಸರೆಯರ ಸಮ್ಮೋಹಕ ನೃತ್ಯದ ವರ್ಣನೆ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೦)

ಜಿನಶಿಶು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವಪಂಡಿತನು ಪುನಃ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೧)

ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಸರೆಯರು ನರ್ತಿಸುವ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top