ಅಯ್ಯೊ ನಾನೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ / ೩೨

ಉರುಳುರುಳು ಹಗಲಿರುಳು / ೨೧

ಎಷ್ಟು ದೇವರ ನೀನೆಷ್ಟು ನಂಬಿದರೇನೊಂ- / ೩೬

ಒಳ್ಳಿತಾಗುವದೆಲ್ಲ! / ೩೭

ಕುಣಿಯುವಳಾರೀ ಭೈರವನಾರಿ / ೧೫

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಹಾಡಿದನೆಂದರೆ / ೮

ಧುಮುಕಿದೆ!- ಘನತಿಮಿರದ ಪಾತಾಳದ / ೪೪

ನಡೆ ಮುಂದೆ, ನಡೆ ಮುಂದೆ / ೧

ನಿದ್ದೆಯ ಲೋಕದಿ ಕನಸಿನ ಬೀದಿ / ೫೫

ನೂರು ದೇವರನೆಲ್ಲ ನೂಕಾಚೆ ದೂರ / ೩೪

ನೋಡು ಬರುತಲಿರುವಳದೋ / ೫

ಬರುತಲಿದೆ! ಬರುತಲಿದೆ! / ೨೮

ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿದೆ, ಬಿರುಮಳೆಯು ಕರೆಯುತಿದೆ / ೪೪

ಮತ್ತೆ ಇದೇನು? / ೬೦

ವಸಂತವನದಲಿ ಕೂಗುವ ಕೋಗಿಲೆ / ೩೧

ವಿಲಯದ ವಿಪ್ಲವ ಮೂರ್ತಿಯು ನಾನು / ೧೧

ಶ್ರಾವಣ ಸಂಧ್ಯಾಸಮಯ ಸಮೀರನು / ೧೮

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲಿ ತನ್ನ ಜೀವವನು / ೧೪

ಹೃದಯ ಶ್ಮಶಾನದಲಿ / ೫೧