(ಸೂಚನೆ: ಸೂಚಿತ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಪುಟದ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ವಚನದ ಕ್ರಮಾಂಕ )

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ : ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಚನ : ೩೨   
೧೧-೪; ೧೩-೧೭; ೪೪-೫; ೫೩-೯; ೧೦೮-೧೧;೧೧೬-೪೧; ೧೨೫-೭೨; ೧೩೨-೯೫; ೧೫೨-೩೯; ೧೬೩-೬೯; ೧೭೨-೯೯; ೧೯೬-೨೫; ೧೯೭-೨೬, ೨೭,೨೮, ೨೯, ೪೦; ೨೦೧-೪೧, ೪೨; ೨೫೩-೩೫; ೨೫೪-೪೦; ೨೯೧-೫೪; ೨೯೮-೭; ೩೦೪-೯.  

ಅಂಗಸೋಂಕಿನ ಲಿಂಗ ತಂದೆ : ಭೋಗ ಬಂಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ. ವಚನ :೧   
೨೭೭-೨೦.

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ : ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ವಚನ : ೧೩   
೧೩-೧೫; ೧೦೫-೫; ೧೧೮-೧೩; ೧೧೧-೨೪; ೧೧೭-೪೪; ೧೧೯-೫೩; ೧೨೧-೬೧; ೧೩೧-೯೨; ೧೩೩-೯೯; ೧೪೮-೨೫ ೧೫೪-೪೩; ೧೬೧-೬೩; ೨೬೩-೨೩.

ಅಮುಗಿ ದೇವಯ್ಯ : ಸಿದ್ಧ ಸೋಮನಾಥ ವಚನ : ೨   
೨೪೪-೯; ೭೯೩-೬೩.

ಅಱಿವಿನ ಮಾರಿ ತಂದೆಗಳು : ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗ ವಚನ : ೨೩   

೨೦-೧೨, ೧೩; ೨೦-೧೪; ೨೯-೧೫; ೩೬-೧೦; ೧೬-೭, ೮; ೭೧-೬; ೭೯-೪, ೫; ೮೫-೬, ೭; ೧೦೮-೧೨; ೧೫೬-೫೦; ೧೫೯-೫೬; ೨೨೮-೧೦; ೨೩೧-೨೦; ೨೬೫-೩೦; ೨೬೫-೩೦; ೨೬೮-೪೨; ೨೬೯-೪೮; ೨೯೦-೪೯; ೨೯೧-೫೩; ೨೯೬-೧೧.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವ :ಗುಹೇಶ್ವರ ವಚನ : ೧೫೬   
೨-೧; ೧೦-೩; ೧೧-೬; ೧೨-೮; ೧೬-೧೩; ೧೭-೫, ೭; ೨೫-೩; ೩೧-೨೨; ೩೫-೩; ೩೬-೧೧, ೧೩; ೪೦-೩; ೪೩-೩; ೪೭-೩; ೫೦-೩; ೫೫-೧೪; ೫೯-೪; ೬೪-೧೨; ೬೬-೨೧; ೭೦-೩; ೭೩-೩; ೭೪-೫; ೭೫-೬; ೭೯-೩, ೬; ೮೧-೮, ೯, ೧೦; ೮೨-೧೨; ೮೫-೩; ೮೬-೯; ೮೯-೩; ೯೨-೩; ೯೬-೩; ೧೦೦-೩; ೧೦೪-೨; ೧೦೮-೧೪; ೧೦೯-೧೭; ೧೧೦-೧೯; ೧೧೪-೩೨, ೩೫; ೧೧೫-೩೬, ೩೯; ೧೧೭-೪೩, ೪೬; ೧೧೮-೪೭, ೪೯,೫೦; ೧೨೦-೫೫, ೫೬, ೫೯; ೧೨೩-೬೮; ೧೨೪-೬೯; ೧೨೬-೭೪, ೭೫, ೭೬; ೧೩೧-೯೧, ೯೩; ೧೩೨-೯೪, ೯೬; ೧೩೩-೧೦೦; ೧೩೫-೧೦೭, ೧೦೮; ೧೪೨-೩; ೧೪೩-೭; ೧೪೭-೨೨; ೧೫೧-೩೩, ೩೫, ೩೬; ೧೫೩-೪೧, ೪೨; ೧೫೪-೪೪, ೪೬; ೧೫೫-೪೮; ೧೬೦-೬೦; ೧೬೭-೮೪; ೧೬೯-೮೯, ೯೧; ೧೭೦-೯೪; ೧೭೩-೧೦೨, ೧೦೩; ೧೭೬-೧೧೨; ೧೯೧-೩; ೧೯೨-೪, ೫, ೬, ೭, ೮; ೨೧೭-೩; ೨೨೧-೩; ೨೨೩-೮; ೨೨೫-೩; ೨೨೭-೬, ೮, ೨೩೦-೧೭; ೨೩೨-೨೫; ೨೩೩-೩೦; ೨೫೩-೩೬, ೩೭; ೨೫೪-೩೮; ೨೫೭-೩; ೨೫೮-೫, ೬; ೨೫೯-೯; ೨೬೧-೧೬; ೨೬೩-೧೯, ೨೦, ೨೧, ೨೪; ೨೬೪-೨೫; ೨೬೬-೩೧, ೩೩; ೨೬೭-೩೮, ೪೦; ೨೬೯-೪೭; ೨೭೨-೩, ೪, ೫, ೬; ೨೭೬-೧೫, ೧೬೯; ೨೭೮-೨೪; ೨೮೩-೩೦, ೩೧; ೨೮೪-೩೩, ೩೪; ೨೮೫-೩೮; ೨೮೬-೩೮, ೪೦; ೨೮೭-೪೨, ೪೩, ೪೪, ೪೫; ೨೮೮-೪೬, ೪೭; ೨೯೦-೫೦; ೨೯೧-೫೫, ೫೬; ೨೯೨-೫೯; ೨೯೩-೬೨; ೨೯೮-೬; ೨೯೯-೯, ೧೨; ೩೦೦-೧೪; ೩೦೨-೩; ೩೦೪-೧೦.

ಅವಸರದ ರೇಚಣ್ಣ : ಸದ್ಯೋಜಾತಲಿಂಗ ವಚನ : ೭   
೨೧-೧೬, ೧೭, ೧೮. ೨೩-೧೯; ೧೦೬-೮; ೧೦೭-೧೧೪; ೨೭೪-೧೨.

ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ : ಅಮಲೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ವಚನ : ೧   
೧೨-೧೦.

ಉರಿಲಿಂಗ ದೇವ : ಉರಿಲಿಂಗ ದೇವ ಅಥವಾ ಇರಿಲಿಂಗ ತಂದೆ;   
೨೦೪-೫೧, ೫೨, ೫೩, ೫೪; ೨೦೫-೫೫, ೫೬, ೫೭, ೫೮; ೨೦೬-೫೯, ೬೦, ೬೧, ೬೨, ೨೦೭-೬೩, ೬೪, ೬೫, ೬೬; ೨೦೮-೬೭, ೬೮, ೬೯, ೭೦, ೨೦೯-೭೧.

ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ : ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಚನ : ೨೭   
೩೦-೧೯; ೩೫-೫; ೪೧-೫; ೫೧-೬; ೬೭-೨೪; ೧೧೭-೪೫; ೧೨೪-೭೧; ೧೨೮-೮೩; ೧೪೮-೨೭; ೧೫೦-೨೯; ೧೫೧-೩೪; ೧೫೬-೫೧; ೧೫೭-೫೩; ೧೫೮-೫೪, ೧೬೨-೬೬; ೧೬೩-೬೭, ೬೮; ೧೬೮-೮೫, ೮೬; ೧೭೧-೯೭; ೧೭೫-೧೦೯; ೧೭೬-೧೧೩; ೧೭೯-೧೧೪; ೧೮೭-೧೧೬; ೨೧೮-೪; ೨೨೭-೭; ೨೮೮-೪೮.

ಉಪ್ಪರಗುಡಿಯ ಸೋಮಿದೇವಯ್ಯ : ಗಾರುಡೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ವಚನ : ೧   
೨೭೭-೧೯.

ಏಲೇಶ್ವರ ಕೇತಯ್ಯ : ಅಚಾರವೇ ಪ್ರಾಣವಾದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ : ವಚನ; ೨   
೬೨-೧೦; ೯೪-೭.

ಕದಿರಕಾಯಕದ ರೆಮ್ಮವ್ವಿ ಅಥವಾ ರೆಬ್ಬವ್ವೆ : ಕದಿರೆರೆಮ್ಮಿ ಯೊಡೆಯ ಗುಮ್ಮೇಶ್ವರ : ಅಥವಾ ರೆಮ್ಮವ್ವೆ.   
೨೦೩-೪೮; ೪೯.

ಕೋಲಶಾಂತಯ್ಯ : ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯದಹನ ಭೀಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ನಿರಂಗಸಂಗ ವಚನ : ೨   
೨೬೮-೪೪; ೨೬೯-೪೬.

ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ : ಮಹಾಲಿಂಗ ಗಜೇಶ್ವರ, ಮಸಣಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಗಜೇಶ್ವರ ವಚನ : ೩೦   
೩೫-೬, ೭; ೪೦-೪; ೧೪೯-೨೮; ೨೦೯-೭೨, ೭೩, ೭೪, ೭೫; ೨೧೦-೭೬, ೭೭, ೭೮, ೭೯, ೮೦; ೨೧೧-೮೧, ೮೨, ೮೩, ೮೪; ೨೧೨-೮೫, ೮೬. ೮೭, ೮೮; ೨೧೩-೮೯, ೯೦, ೯೧, ೯೨, ೨೧೪-೯೩, ೯೪, ೯೫, ೯೬; ೨೭೯-೨೫.

ಗಾವುದಿ ಮಾಚಯ್ಯ ; ಕಲ್ಯಾಣದ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ; ವಚನ : ೧   
೧೩೪-೧೦೩.

ಗೋರಕ್ಷ : ಮಹಾಷ್ರಭುಸಿದ್ಧ ಸೋಮನಾಥಲಿಂಗ; ವಚನ : ೬   
೧೯-೧೧; ೯೭-೫; ೧೪೭-೨೧; ೧೬೪-೭೦; ೨೭೩-೯; ೨೭೬-೧೮.

ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯ : ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ವಚನ : ೯   
೧೦೫-೬; ೧೧೪-೩೪; ೧೧೬-೪೨; ೧೨೧-೬೦, ೬೨; ೧೨೩-೬೭; ೧೬೯-೮೮; ೧೭೩-೧೦೪; ೨೬೩-೨೨.

ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ : ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಮದೇವ ವಚನ : ೧೩೩   
೬-೨; ೧೦-೨; ೧೧-೫; ೧೪-೧೬; ೧೬-೨; ೧೮-೯; ೨೩-೨೦; ೨೫-೨; ೨೮-೧೦; ೩೦-೨೦; ೩೪-೨; ೩೬-೧೨; ೪೨-೨; ೪೫-೨; ೪೭-೨; ೫೪-೧೩, ೬೪-೧೩; ೧೪; ೬೫-೧೬; ೧೭, ೧೮, ೧೯; ೭೦-೨, ೪; ೭೩-೨; ೭೬-೭;  ೭೮-೨; ೮೦-೭; ೮೨-೧೩; ೮೪-೨; ೮೬-೮; ೮೮-೨;  ೯೦-೭; ೯೨-೨; ೯೩-೪, ೫; ೯೬-೨; ೧೦೦-೧೦; ೧೦೧-೪; ೧೦೯-೧೬; ೧೧೧-೨೧; ೧೧೨-೨೬; ೨೮; ೧೧೩-೨೯; ೩೦; ೧೧೪-೩೩; ೧೧೫-೩೭; ೧೧೬-೪೦; ೧೧೯-೫೪; ೧೨೦-೫೭, ೫೮; ೧೨೩-೬೫; ೧೨೪-೭೦; ೧೨೫-೭೩; ೧೨೬-೭೭; ೧೨೭-೭೮, ೭೯, ೮೦, ೮೧; ೧೨೮-೮೨; ೧೨೯-೮೪, ೮೫, ೮೬; ೧೩೦-೮೭, ೮೮, ೮೯; ೧೩೧-೯೦; ೧೩೨-೯೭; ೧೩೭-೧೧೩; ೧೪೧-೨; ೧೪೨-೫; ೧೪೩-೬; ೧೫೦-೩೦; ೧೫೫-೪೭; ೧೫೮-೫೫; ೧೬೦-೫೯; ೧೬೨-೬೫; ೧೬೫-೭೩; ೧೬೬-೮೦; ೧೬೭-೮೨; ೧೬೯-೮೭; ೧೭೦-೯೩; ೧೦೫; ೧೭೫-೧೦೭; ೧೦೮; ೧೮೩-೧೧೫; ೧೮೭-೧೧೭; ೧೯೧-೨; ೧೯೩-೯; ೨೧೭-೨; ೨೧೮-೫; ೨೨೦-೨;  ೨೨೨-೬; ೨೨೩-೯; ೨೨೫-೨; ೨೨೬-೫; ೨೨೮-೧೨; ೨೨೯-೧೩; ೧೪, ೧೫; ೨೩೦-೧೮; ೨೩೧-೨೧; ೨೩೧-೨೩; ೨೩೩-೨೮; ೨೩೪-೨೯; ೨೩೬-೩೫, ೩೬; ೨೪೨-೨; ೨೪೩-೭; ೨೪೫-೧೦, ೧೧, ೧೪. ೨೫೧-೨೮; ೨೫೨-೨೨; ೩೪. ೨೫೪-೩೯; ೪೧; ೨೫೭-೨; ೨೬೧-೧೫; ೨೬೪-೨೬; ೨೯; ೨೬೮-೪೫; ೨೭೧-೨; ೨೭೮-೨೨; ೨೮೦-೨೯; ೨೮೪-೩೨; ೩೫; ೨೯೧-೫೭; ೨೯೩-೬೪; ೨೯೭-೨; ೩೦೨-೨; ೩೦೩-೮; ೩೦೪-೧೧.

ಚೋದರ ಮಾಯಣ್ಣ : ಶಂಭು ಸೋಮನಾಥಲಿಂಗ ವಚನ : ೧   
೧೭೬-೧೧೧.

ಢಕ್ಕೆಯಬೊಮ್ಮಣ್ಣ : ಕಾಲಾಂತರ ಭೀಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ವಚನ : ೨   
೨೬-೪; ೧೪೫-೧೬.

ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ : ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ ವಚನ : ೪೨   
೯-೪; ೧೪-೧೭; ೧೮; ೨೩-೨೧; ೨೪-೨೨; ೩೨-೨೫, ೨೬; ೩೩-೨೭; ೩೬-೧೪; ೪೧-೬; ೪೪-೬; ೪೫-೩; ೪೮-೪; ೫೭-೧೬; ೬೭-೨೫; ೭೧-೮; ೭೬-೮; ೮೨-೧೪; ೮೬-೧೦; ೯೦-೮; ೯೪-೮; ೯೯-೮; ೧೦೩-೮; ೧೩೯-೧೧೬; ೧೧೭; ೧೮೮-೧೧೮, ೧೧೯; ೧೮೯-೧೨೦; ೨೧೫-೯೭, ೯೮; ೨೧೮-೬; ೨೨೪-೧೦; ೨೩೯-೪೨; ೨೪೦-೪೩; ೨೫೫-೪೨; ೨೬೯-೪೯; ೨೯೪-೬೭, ೬೮, ೬೯; ೨೯೫-೭೦, ೭೧; ೩೦೧-೧೬.

ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ : ರಾಮನಾಥಾ ವಚನ : ೧೧   
೧೨-೯; ೧೨-೧೧; ೧೩-೧೩; ೩೫-೪; ೪೩-೪; ೫೧-೫; ೬೧-೯; ೭೧-೭; ೨೩೦-೧೬; ೨೬೪-೨೮; ೩೦೩-೫.

ನಗೆಯ ಮಾರಿ ತಂದೆ : ಅತುರವೈರಿ ಮಾರೇಶ್ವರಾ ವಚನ : ೧   
೧೦೫-೪.

ಪುರದ ನಾಗಣ್ಣ : ಅಮರಗುಂಡದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಚನ : ೧   
೨೯-೧೭.

ಷ್ರಸಾದಿ ಭೋಗಣ್ಣ : ಚನ್ನಬಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಯಭೋಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಚನ : ೨   
೧೪೨-೪; ೧೫೨-೩೭.

ಪ್ರಸಾದಿ ಲೆಂಕಬಂಕಣ್ಣ : ದಹನ ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ವಚನ : ೫   
೨೩೮-೪೧; ೨೪೮-೨೨, ೨೩; ೨೪೯-೨೫, ೨೬.

ಬಸವಣ್ಣ : ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ವಚನ : ೭೮   
೭-೩; ೧೦-೧; ೧೬-೧; ೨೫-೧; ೩೧-೨೧, ೨೪; ೩೪-೧; ೩೮-೧; ೪೦-೨; ೪೨-೧; ೪೫-೧; ೪೭-೧; ೪೯-೧; ೫೦-೨; ೫೬-೧೫; ೫೮-೧, ೩; ೬೦-೫; ೬೩-೧೧; ೬೯-೧; ೭೩-೧; ೭೮-೧; ೮೪-೧; ೮೫-೪; ೮೮-೧; ೯೨-೧; ೯೫-೧; ೧೦೦-೨; ೧೦೪-೧; ೧೧೫-೩೮; ೧೧೯-೫೧, ೫೨; ೧೪೧-೧; ೧೫೦-೩೦; ೧೫೬-೫೨; ೧೬೧-೬೪; ೧೬೫-೭೩; ೧೯೧-೧; ೧೯೩-೧೦, ೧೧, ೧೨, ೧೩; ೧೯೪-೧೪, ೧೫, ೧೬, ೧೭; ೨೧೭-೧; ೨೨೦-೧; ೨೨೫-೧; ೨೨೭-೯; ೨೩೦-೧೯; ೨೩೧-೨೨; ೨೩೩-೨೬; ೨೩೫-೩೪; ೨೩೬-೩೭; ೨೩೭-೩೮; ೨೪೨-೧; ೨೪೩-೪; ೨೪೪-೮; ೨೪೬-೧೫, ೧೭, ೧೯; ೨೫೨-೩೧; ೨೫೭-೧; ೨೬೭-೩೯; ೨೭೧-೧; ೨೭೨-೭; ೨೭೩-೮; ೨೮೫-೩೬; ೨೯೦-೫೧; ೨೯೨-೬೦; ೨೯೩-೬೬; ೨೯೭-೧; ೨೯೮-೫; ೨೯೯-೧೦; ೩೦೦-೧೫; ೩೦೨-೧; ೩೦೩-೬.

ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ : ರೇಕಣ್ಣ ಪ್ರಿಯ ನಾಗಿನಾಥ ವಚನ : ೩   
೫೩-೧೧; ೧೪೭-೨೪; ೧೪೮-೨೬.

ಬಾಲಬೊಮ್ಮಣ್ಣ : ವೇರಶೂರ ರಾಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ವಚನ : ೨   
೧೭೧-೯೫; ೨೭೫-೧೩.

ಬಾಲಸಂಗಣ್ಣ : ಕಮಠೇಶ್ವರಲಿಂಗ ವಚನ ; ೧   
೧೭೧-೯೬.

ಬಿಬ್ಬ ಬಾಚಯ್ಯ : ಏಣಾಂಕಧರ ಸೋಮೇಶ್ವರ : ವಚನ ;೯   
೧೪೩-೫; ೧೫೫-೪೯; ೧೬೫-೭೪, ೭೫, ೭೬, ೭೭, ೭೮; ೧೬೬-೭೯; ೨೬೦-೧೨.

ಭರಿತಾರ್ಪಣದ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ : ಚನ್ನಕೂಡಲ ರಾಮೇಶ್ವರ ವಚನ : ೧   
೨೩೭-೩೯;

ಮನಸಂದ ಮಾರಿತಂದೆ : ಮಾರೇಶ್ವರ ವಚನ : ೭   
೧೦೬-೭; ೧೪೩-೮; ೧೫೯-೫೮; ೨೫೮-೪; ೨೬೬-೩೪, ೩೫; ೨೭೬-೧೪.

ಮಧುವಯ್ಯ : ಅರ್ಕೇಶ್ವರಲಿಂಗ ವಚನ : ೧   
೧೪೬-೧೯.

ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ : ಕಲಿದೇವರದೇವ, ಕಲಿದೇವಯ್ಯ ವಚನ : ೧೧   
೧೩-೧೪; ೩೬-೮; ೫೨-೭; ೫೪-೧೨; ೯೭-೬; ೯೮-೭; ೧೦೨-೬; ೨೨೩-೭; ೨೩೨-೨೪; ೨೮೬-೪೨; ೨೯೨-೬೧.

ಮಲಹರಕಾಯಕದ ಚಿಕ್ಕದೇವಯ್ಯ : ಊರ್ಧ್ವರೇತೋಮೂರ್ತಿ ಶ್ವೇತಸ್ವಯಂಭು ಕಪಿಲೇಶ್ವರ; ಲಿಂಗ ವಚನ : ೪   
೬೪-೧೫; ೨೬೨-೧೮; ೨೭೪-೧೧; ೨೭೭-೨೧.

ಮಲ್ಲಯ್ಯ : ಗುರುಪ್ರಿಯ ಪುರದಮಲ್ಲ (ಯ್ಯ) ವಚನ : ೧   
೧೭೫-೧೦೦.

ಕಾಮದೂಮ ಧೂಳೇಶ್ವರ : ವಚನ : ೨   
೧೪೬-೧೭; ೧೭೦-೯೨.

ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ : ಅಜಗಣ್ಣ ತಂದೆ ವಚನ : ೧   
೨೦೩-೫೦.

ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ : ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಚನ : ೨೮   
೧೭-೪; ೫೧-೪; ೯೭-೪; ೧೦೭-೧೦; ೧೧೦-೨೦; ೧೧೧-೨೩; ೧೨೨-೬೪; ೧೩೩-೯೮, ೧೦೧, ೧೩೫-೧೦೯, ೧೧೦, ೧೧೧; ೧೪೪-೧೧, ೧೨, ೧೩; ೧೪೬-೧೮; ೧೫೪-೪೫; ೧೬೧-೬೧; ೧೬೪-೭೧, ೭೨; ೨೨೧-೪, ೫; ೨೫೯-೮; ೨೬೦-೧೩; ೨೬೧-೧೪; ೨೬೨-೧೭; ೨೯೯-೮.

ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಹಾದೇವಿ : ಎನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಇಮ್ಮಡಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಚನ : ೪   
೧೪೩-೧೦; ೧೭೨-೧೦೦, ೧೦೧; ೨೫೮-೭.

ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣ : ಜಾಂಬೇಶ್ವರ ವಚನ :೨   
೧೫೯-೫೭; ೨೮೦-೨೭.

ವಚನ ಭಂಡಾರಿ ಶಾಂತರಸ : ಅಲೇಖನಾಥ ಶೂನ್ಯ ಕಲ್ಲಿನ ಮಱೆಯಾದವನೆ ವಚನ : ೮   
೧೦೭-೯; ೧೦೯-೧೮; ೧೧೧-೨೨; ೧೨೨-೬೩; ೧೩೪-೧೦೪; ೧೪೫-೧೫; ೧೫೩-೪೦; ೨೬೭-೪೧.

ವೀರಗೊಲ್ಲಾಳ : ವೀರಬೀರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ವಚನ : ೧   
೧೩೬-೧೧೨.

ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸಂಗಣ್ಣ : ಲಲಾಮಭೀಮಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ವಚನ : ೧   
೨೭೩-೧೦.

ಶಿವಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣ : ಈಶಾನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗ ವಚನ : ೭    
೮೯-೪, ೫, ೬; ೯೩-೬; ೧೪೫-೧೫; ೨೪೯-೨೪; ೨೭೬-೧೭.

ಸಕಳೇಶ್ವರ ಮಾದರಸ : ಸಕಳೇಶ್ವರದೇವ ವಚನ : ೧೫   
೨೮-೧೧; ೩೩-೨೮; ೫೩-೧೦; ೬೬-೨೦; ೭೪-೪; ೮೧-೧೧; ೧೧೨-೨೫, ೨೭; ೧೨೩-೬೬; ೧೩೪-೧೦೬; ೧೫೧-೩೨; ೧೭೨-೯೮; ೨೨೮-೧೧; ೨೩೫-೩೨; ೩೦೦-೧೩.

ಸತ್ಯಕ್ಕ : ಶಂಭು ಜಕ್ಕೇಶ್ವರ ವಚನ : ೫   
೨೦೧-೪೩; ೨೦೨-೪೪, ೪೫, ೪೬; ೨೦೩-೪೭.

ಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರ : ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ , ಯೋಗಿನಾಥ ವಚನ : ೧೦೭   
೯-೫, ೬, ೭; ೧೩-೧೨; ೧೪-೯; ೧೫-೨೦, ೨೧; ೨೪-೨೩, ೨೪, ೨೫; ೨೮-೧೩; ೨೯ ೧೪; ೩೦-೧೮; ೩೧ ೨೩; ೩೩-೨೯, ೩೦, ೨೧; ೩೬-೧೫; ೨೭-೧೬, ೧೭; ೪೧-೭, ೮,೯; ೪೪-೭; ೪೬-೪, ೫, ೪೮-೫; ೫೭-೧೭, ೧೮, ೧೯; ೬೦-೬; ೬೬-೨೩; ೬೭-೨೬, ೨೭, ೨೮; ೬೯-೨೯; ೭೨-೯, ೧೦, ೧೧; ೭೭-೯, ೧೦, ೧೧; ೮೩-೧೫, ೧೬, ೧೭;  ೮೭-೧೧, ೧೨, ೧೩; ೯೦-೯; ೯೧-೧೦, ೧೧; ೯೪-೯, ೧೦, ೧೧; ೯೯-೯, ೧೦, ೧೧; ೧೦೩-೯, ೧೦, ೧೧; ೧೦೯-೧೫; ೧೧೩-೩೧; ೧೪೦-೧೧೮, ೧೧೯, ೧೨೦, ೧೨೧; ೧೪೭-೨೩; ೧೬೭-೮೩; ೧೬೯-೯೦; ೧೭೪-೧೦೬; ೧೮೯-೧೨೧, ೧೨೨; ೧೯೦-೧೨೩, ೧೨೪; ೧೯೫-೧೮, ೧೯, ೨೦; ೧೯೬-೨೧, ೨೨, ೨೩, ೨೪; ೨೧೫-೯೯; ೨೧೬-೧೦೧; ೨೧೯-೭; ೨೨೪-೧೧; ೨೪೦-೪೪, ೪೫; ೨೪೧-೪೬; ೨೪೬-೧೬; ೨೫೫-೪೩; ೨೫೬ ೪೪, ೪೫; ೨೭೦-೫೦, ೫೧, ೫೨; ೨೮೫-೩೭; ೨೯೦-೫೨; ೨೯೧-೫೮; ೨೯೫-೭೨, ೭೩; ೨೯೬-೭೪, ೭೫; ೩೦೧-೧೭, ೧೮, ೧೯; ೩೦೨-೪.

ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸ : ಸೊಡ್ಡಳ ವಚನ : ೩   
೫೨-೮; ೭೦-೫; ೧೬೬-೮೧.

ಹಾವಿನಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ : ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಾ ವಚನ : ೫   
೧೧-೭; ೬೬-೨೨; ೧೪೩-೯; ೨೩೫-೩೩; ೨೯೩-೬೫.

ಹೊಡೆಹುಲ್ಲ ಬಂಕಣ್ಣ : ಕುಂಭೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ     
೨೩೮-೪೦; ೨೪೭-೨೦.

ಹೇಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ : ಧಮೇಶ್ವರ , ಧರ್ಮೇಶ್ವರ ವಚನ : ೧   
೨೮೦-೨೮.

………? ಭೀಮಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ವಚನ : ೧    
೧೯-೧೦.

………..? ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ವಚನ :೧   
೨೭೮-೨೩.

………..? ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಚನ : ೧   
೧೧೮-೪೮.

………..? ಮರುಳುಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ವಚನ : ೧   
೨೭೯-೨೬.

………..? ತ್ರೈಲೋಚನ ಮನೋಹರ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ವಚನ : ೧   
೨೬೬-೩೨.

………..? ವಿಮಲರಾಜೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ವಚನ : ೧   
೧೦೧-೫.

………..? ಸದ್ಗುರುಪ್ರಿಯ ಶಿವಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ವಚನ : ೧   
೧೦೩-೭.

………..? ಗೋಳಕಾಕಾರ ವಿಶ್ವವಿರಹಿತ ಲಿಂಗ ವಚನ : ೨   
೨೫೯-೧೦; ೨೬೦-೧೧.