೧. ಆನಂದಕಂದ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು
೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜೀವನ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ
೩. ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ (೩ ಸಂಪುಟಗಳು) ಪ್ರ. ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ
೪. ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ
೫. ಜಾನಪದ ಜಯಂತಿ ಡಾ. ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ
೬. ಬೆಳುವಲ (ಸಂಭಾವನಾಗ್ರಂಥ)
೭. ಜಯಂತಿ-ಲೇಖಕರ ಸೂಚಿ ಅನಿಲ ಧಾರವಾಡಕರ
೮. ಸಮಾಲೋಕನ ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀ
೯. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಲ್ಲಾಪ ಡಾ.ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕ
೧೦. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಕಥೆ ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ
೧೧. ಜಯಂತಿ-ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಚಿಕೆಗಳು
೧೨. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನ ಸ.ಸ. ಮಾಳವಾಡ