ಅಜ ಮಹಾರಾಜ
ಇಂದುಮತಿ
ವಸಿಷ್ಠ
ಸುಮಂತ್ರ
ಪ್ರದೀಪ
ಚಂದ್ರಸೇನ
ಕೃಷ್ಣಭೂಪ
ರಾವಣ
ಪ್ರಹಸ್ತ
ಸೂರ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮ
ಪೌಲಸ್ತ್ಯ
ಪದ್ಮಾಖ್ಯ
ಕೈಕೇಯಿ
ಶಿವ
ಪಾರ್ವತಿ
ಚಿತ್ರಾಯುಧ (ಶಬರ)
ಬೆಸ್ತರು
ವರುಣ
ಚಂದ್ರಾಖ್ಯ
ಸುಮಿತ್ರೆ
ಪ್ರವೀರ
ದೇಶಾಧಿಪರು
ಪರಶುರಾಮ
ಶಂಬರಾಸುರ
ದೇವೇಂದ್ರ
ಕೌಸಲ್ಯೆ