ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ

Home/ಕೃಷಿ/ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ/ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಅಂಟುವಾಳ (ರೀಟ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು : ಸ್ಯಾಪಿಂಡಸ್‌ ಎಮಾರ್ಜಿನೇಟಸ್‌ ಕುಟುಂಬ : ಸ್ಯಾಪಿಂಡೇಸಿ  ಇದು ಮಧ್ಯಮಗಾತ್ರದ [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಅಗಸೆ (ಚೊಗಚೆ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಸೆಸ್ಬೇನಿಯಾ ಗ್ರಾಂಡಿಫ್ಲೋರ ಕುಟುಂಬ: ಫೇಬೇಸಿ  ದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರ, [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಅಮಟೆಕಾಯಿ (ಅಂಬಾಡ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಸ್ಪೋಂಡಿಯಾಸ್‌ ಪಿನ್ನೇಟ ಕುಟುಂಬ: ಅನಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಲೆ [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಕಗ್ಲಿ (ಕಗ್ಗಲಿ, ಕಾಚು, ಖೈರ್, ತೆರೆ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಅಕೇಶಿಯಾ ಕಟೇಚು ಕುಟುಂಬ: ಫೇಬೇಸಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಕಡವಾಳ (ಕೊಂಗು, ಕಲಮ್)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಮಿತ್ರಾಗೈನ ಪಾರ್ವಿಫೋಲಿಯ (ಸಿನ್‌. ಸ್ಟೆಫಿಗೈನೆ ಪಾರ್ವಿಫೋಲಿಯ) ಕುಟುಂಬ: ರೂಬಿಯೇಸಿ ಇದು [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಕದಂಬ (ಕಡವಾಳ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಆಂತೋಸೆಫಾಲಸ್‌ ಚೈನೆನ್‌ಸಿಸ್‌ (ಸಿನ್‌. ಆಂತೋಸೆಫಾಲಸ್‌ ಕದಂಬ) ಕುಟುಂಬ: ರೂಬಿಯೇಸಿ ಈ [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಕಮರ (ಕರಾಚಿ, ಅಂಜನ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಹಾರ್ಡ್‌‌ವಿಕಿಯ ಬೈನೇಟ ಕುಟುಂಬ: ಫೇಬೇಸಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣ ಹವೆಯ [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಕೊಡೆಜಾಲಿ (ಬುಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ, ಕೊಡೆ ಮುಳ್ಳು ಜಾಲಿ, ಹೊಡೆ ಜಾಲಿ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಆಕೇಶಿಕಯಾ ಪ್ಲಾನಿಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಕುಟುಂಬ: ಮಿಮೊಸೇಸಿ ಇದು ಒಣಹವೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯ (ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ (Syn: ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯ ಸೆಪಿಯಂ) ಕುಟುಂಬ: ಫೇಬೇಶಿ ಇದು [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಗೊದ್ದ (ಹೆಣ್ಣು ಗೊದ್ದ, ಗೋಕಲ್, ಉಡಿಮರ, ಶಿಂಕಿ, ಸಿಂಟಿ, ಪುನಾಲ್)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಲ್ಯಾನ್ನಿಯ ಕೊರೋಮಾಂಡೆಲಿಕ (Syn: ಲ್ಯಾ. ಗ್ರಾಂಢಿಸ್‌, Syn: ಓಡಿನ ವೊಡೀರ್) [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಚಳ್ಳೆಮರ (ಸಲ್ಲೆ ಮರ, ದೊಡ್ಡ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಕಾಡಿಯ ಮಿಕ್ಸಾ (Syn: ಕಾ ಓಬ್ಲಿಕ್ವಾ, ಕಾ. ಡೈಕಾಟ್ಮ) ಕುಟುಂಬ: [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ಚುಜ್ಜಲು (ತುಗ್ಗಲಿ, ಚುಗ್ಗಲು, ಸುಜ್ಜಲು , ಬೀಲ್ಕಂಬಿ, ಕಾಡ್ಸೀಗೆ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಆಲ್ಬಿಜಿಯಾ ಅಮರ ಕುಟುಂಬ: ಫೇಬೇಸಿ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರದ [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ತಪಸಿ (ತಬಾಸಿ, ಕಾಲಾದ್ರಿ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಹೋಲೋಪ್ಟೆಲಿಯ ಇಂಟೆಗ್ರಿಫೋಲಿಯ ಕುಟುಂಬ: ಉಲ್ಮೇಸಿ ಇದು ಎಲೆ ಉದುರುವ ಮರವಾಗಿದ್ದು, [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮರ (ಲವಂಗ ಪತ್ರೆ ಮರ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಸಿನ್ನಮೋಮಮ್‌ ವೆರಂ (Syn. ಸಿ. ಜೆಯ್‌ಲಾನಿಕಮ್‌) ಕುಟುಂಬ: ಲಾರೇಸಿ ಇದು [...]

2. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮರಗಳು : ದೊಡ್ಡ ತೊಪ್ಪೆ (ಭೋರಸಾಲ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಹೈಮೆನೊಡಿಕ್ಟ್ಯಾನ್‌ ಎಕ್ಸೆಲ್‌ಸಮ್‌ ಕುಟುಂಬ: ರೂಬಿಯೇಸಿ ಇದು ಒಣ ಹವೆಯ ಉದುರು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top