ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

Blog

Home/Blog/

ಆದ್ಯತ ಮೊಟ್ಟ್

ಆದ್ಯತ ಮೊಟ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಆದ್ಯತ ಮೊಟ್ಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ [...]

ಆಖೀರಿ ತೀರ್ಮಾನ

ಆಖೀರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ ಆಖೀರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಶ್ರೀಮತಿ [...]

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ

  ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ [...]

ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ

  ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ [...]

ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ

  ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ [...]

ಏಳನೇ ತರಗತಿ

  ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ [...]

ಆರನೇ ತರಗತಿ

  ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ [...]

ನಾಲ್ಕನೆಯ ತರಗತಿ

  ಸವಿಗನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ   ಆಂಗ್ಲ [...]

ಮೂರನೆಯ ತರಗತಿ

  ಸವಿಗನ್ನಡ ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ [...]

ಎರಡನೇ ತರಗತಿ

ಸವಿಗನ್ನಡ ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ   ಆಂಗ್ಲ [...]

ಒಂದನೇ ತರಗತಿ

ಸವಿಗನ್ನಡ ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ   ಆಂಗ್ಲ [...]

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. [...]

ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳು

ಕೋಲಾಟದ ಪದಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ [...]

ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು

ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ [...]

ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳು

ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ [...]

ಆಯ್ದ ನಾಮಧಾರಿ ಕಥನಗೀತೆಗಳು

ಆಯ್ದ ನಾಮಧಾರಿ ಕಥನಗೀತೆಗಳು ಡಾ|| ಎಲ್.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಲೆ. ಪುಸ್ತಕ [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top